Get Adobe Flash player

Бюллетень автотовароведа № 30 стр. 2

4.16. Висновок експертів при проведенні комплексної експертизи складається за правилами, викладеними в пунктах 4.11-4.15 цієї Інструкції, з урахуванням таких особливостей:

– у вступній частині додатково зазначаються дані про інші експертизи, якщо їх результати використовувались для вирішення питань, поставлених перед комплексною експертизою;

– дослідження, які проводились окремими експертами, описуються у відповідних розділах дослідницької частини із зазначенням прізвищ експертів;

– узагальнення та оцінка результатів досліджень фіксуються у синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експертів.

4.17. Спільний висновок комісії експертів підписується експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень і дійшли згоди.

У разі, якщо згоди між ними не було досягнуто, складається декілька висновків експертів (за кількістю точок зору) або один, у якому вступна і дослідницька частини підписуються всіма експертами, а заключна – окремими, під відповідними висновками або згідно з проведеними ними дослідженнями.

4.18. При проведенні первинної експертизи співробітниками однієї експертної установи висновок експерта (експертів) та додатки до нього складаються у двох примірниках, один з яких направляється особі або органу, яка призначила експертизу, а другий оформлюється як наглядове провадження і зберігається в архіві експертної установи.

При проведенні повторної експертизи співробітниками однієї експертної установи висновок і додатки до нього складаються:

у двох примірниках
– у разі, якщо висновки повторної експертизи повністю підтверджують висновки первинної (попередньої) експертизи. Перший примірник направляється органу
або особі, яка призначила експертизу, другий – оформлюється як наглядове провадження і залишається в архіві експертної установи, що проводила повторну експертизу
;

– у чотирьох примірниках
– у випадку не підтвердження (повністю або частково) повторною експертизою висновків первинної (попередньої) експертизи. Перший примірник направляється
органу або особі, яка призначила експертизу, другий – оформлюється як наглядове провадження і залишається в архіві експертної установи, що проводила повторну експертизу, третій – направляється до експертної установи, яка проводила первинну (попередню) експертизу, четвертий – направляється до Міністерства юстиції України
.

На повторні експертизи складаються контрольні картки, які надсилаються у термін до 5 днів установі (службі), у якій виконувалась первинна (попередня) експертиза, та до Міністерства юстиції України. Один примірник картки залишається в експертній установі, що проводила повторну експертизу.

При проведенні експертиз експертами декількох експертних установ наглядові провадження оформлюються у кількості, яка відповідає числу установ, що були зайняті в її проведенні.

Висновки експерта (експертів) з додатками направляються особі або органу, яка призначила експертизу, керівником експертної установи (керівником провідної експертної установи).

4.19. Висновок експерта при проведенні експертизи під час судового розгляду складається за правилами цього розділу Інструкції, з урахуванням таких винятків:

– у вступній частині висновку не вказується запис щодо попередження експерта про відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку (такий запис робиться в протоколі судового засідання);

– якщо з питань, які вирішувались під час судового розгляду, експертом проводилась експертиза на попередніх стадіях процесу, він має право послатись на її результати.

Другий примірник висновку експерта при проведенні експертизи під час судового розгляду і копія ухвали суду (постанови судді) про її призначення подається експертом до експертної установи.

4.20. Повідомлення про неможливість подання висновку складається з трьох частин: вступної, мотивувальної та заключної.

У вступній частині викладаються відомості, указані в пункті 4.12 цієї Інструкції. У повідомленні про неможливість надання висновку експерт попереджається про кримінальну відповідальність за ст. 385 Кримінального кодексу України.

У мотивувальнійчастині викладаються причини, які обумовили неможливість дання висновку.

У заключній частині вказується про неможливість надання висновку.

Повідомлення про неможливість надання висновку оформлюється на бланку експертної установи, підписується експертом; підпис у заключній частині засвідчується відбитком печатки експертної установи.

Повідомлення про неможливість дання висновку складається у двох примірниках. Один примірник керівник експертної установи надсилає особі або органу, яка призначила експертизу, а другий – оформлюється як наглядове провадження і залишається в архіві експертної установи.

Якщо таке повідомлення надається під час судового розгляду, воно складається і підписується експертом у двох примірниках, один з яких подається до суду, а другий – керівникові експертної установи.

Якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших є підстави для повідомлення про неможливість дачі висновку, складається один документ – висновок експерта. У цьому випадку експерт попереджається про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

4.21. Предмети та документи, що були об’єктами експертного дослідження, підлягають поверненню особі або органу, яка призначила експертизу, разом з висновком експертизи або повідомленням про неможливість дання висновку.

4.22. Експертні дослідження, їх хід і результати викладаються у висновку спеціаліста із зазначенням спеціалізації останнього. Висновок спеціаліста складається за структурою та за змістом висновку експерта за такими винятками:

– особа, яка проводить дослідження, іменується не експертом, а спеціалістом;

– у вступній частині висновку зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до спеціаліста із замовленням про проведення дослідження;

– опускається запис, який стосується відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку.

Начальник управління експертного забезпечення правосуддя Л.М. Головченко

О некоторых аспектах определения стоимости составных ДТС

Полуницкий И.В. – младший научный сотрудник лаборатории судебных транспортно-товароведческих экспертиз
Донецкого НИИ судебных экспертиз

Новоселецкий И.Н. – заведующий лабораторией судебных транспортно-товароведческих экспертиз Донецкого
НИИ судебных экспертиз

26 мая 2005 года в Донецком НИИ судебных экспертиз прошло заседание автотовароведческой секции научно-консультативного и методического совета по проблемам судебной экспертизы (НКМР) при Министерстве юстиции Украины. Это высший орган, рассматривающий все аспекты теории и практики экспертной деятельности в области автотовароведческих исследований, осуществляемых в системе Министерства юстиции Украины.

Среди рассмотренных на секции вопросов, много внимания было уделено стоимости составных дорожных транспортных средств (далее – ДТС) при определении стоимости материального ущерба, причиненного владельцу транспортного средства. Актуальность затронутой темы обусловлена возросшим количеством экспертных исследований, связанных с принятием Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

К сожалению, по известным причинам, некоторые из заказчиков экспертиз настаивают на использовании в расчетах материального ущерба минимальных стоимостных значений для составных ДТС, что, бесспорно, не совпадает с интересами владельцев транспортных средств. Рынок составных ДТС в нашей стране весьма разнообразен по их происхождению и, соответственно, в ценовом диапазоне. Тем не менее, при составлении калькуляций восстановительного ремонта, эксперт (специалист) должен исходить из того, что восстановленное ДТС должно соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий изготовителей, требованиям другой нормативно-технической документации, что регламентируется пунктом 31.1 Правил дорожного движения. Это предусматривает установку на ДТС в качестве заменяемых только тех составных, которые предусмотрены изготовителем для данной модели ДТС. Кроме того, согласно п.8.4.10 Методики товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, в качестве приоритетных при проведении расчетов следует применять стоимостные значения составных по данным официальных дилеров изготовителя ДТС.

Использование в расчетах цен составных, являющихся «копией» оригинальных запасных частей, т.е. изготовленных не их поставщиком на заводской конвейер, либо тем изготовителем составной, который не предусмотрен изготовителем транспортного средства для комплектации производимой им модели ТС, противоречит вышеуказанным требованиям нормативных актов и должно быть исключено из экспертной практики.

Необходимо обратить внимание на то, что оригинальные запасные части, используемые изготовителями ДТС, могут продаваться как в дилерской сети, так и вне этой сети – например, в автомагазинах. В последнем случае могут возникнуть проблемы с наличием сертификата, подтверждающего оригинальность и качество реализуемой составной. Как было указано выше, эксперт (специалист) должен ориентироваться на стоимостные значения составных по данным официальных дилеров изготовителя ДТС. Не столь категоричная формулировка данного утверждения обусловлена тем, что в различных регионах страны может отсутствовать представитель интересов завода-изготовителя ДТС, но оригинальные запасные части могут быть в розничной продаже, что и обусловит возможность использования их ценовых значений.

Также следует отметить, что при замене составных ДТС, кроме деталей неустановленного происхождения, различного рода подделок и «копий», при расчете материального ущерба, причиненного владельцу транспортного средства, не должны приниматься в расчет и детали с вторичного рынка запасных частей, за исключением капитально восстановленных, замена на которые предусмотрена изготовителем ДТС (такие детали могут быть специально оговорены в современных программных продуктах и соответствующих справочниках).

Владельцу поврежденного ДТС должна быть возмещена стоимость поврежденной, бывшей в эксплуатации составной ДТС и мерилом этой стоимости выступает вторичный рынок запасных частей. Но установка бывших в эксплуатации составных ДТС не соответствует требованиям нормативных документов, оговоренных пунктом 31.1 Правил дорожного движения.

Ниже мы публикуем перечень организаций, являющихся официальными представителями изготовителей транспортных средств и входящих в состав Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААДИ). Фактическое количество представителей изготовителей ДТС может быть больше, но представленная информация поможет эксперту (специалисту) узнать о представительстве той или иной марки ДТС в конкретном регионе.

ТОВ “Ілта” (Peugeot)
Контактні телефони: т. 461-99-03, 269-97-35, ф. 461-99-04
E-mail: reception@ilta.ua
Поштова адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 25
ТОВ “СВТ Фортуна” (Opel)
Контактні телефони: т. 517-41-52, 517-61-22, 573-94-99
E-mail: office@opel.kiev.ua, fortuna@opel.kiev.ua
Поштова адреса: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 239
ТОВ “Автохаус Київ” (Audi AG, Skoda)
Контактні телефони: т. 201-43-33, ф. 201-43-32
E-mail: sales@autohouse.com.ua, sales@opel.com.ua
Поштова адреса: м. Київ, вул. Дніпровська наберіжна,16
ООО СП “Дженерал Моторс Украина”
Контактні телефони: т. 252-95-40, 269-03-58, ф. 269-56-88
E-mail: gmu@stanka.kiev.ua
Поштова адреса: 01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 21
ДП “АВТО Інтернешнл” (Mazda, Isuzu, Suzuki)
Контактні телефони: т. 269-03-58, ф. 269-56-88
E-mail: motor@auto-intl.kiev.ua.
Поштова адреса: 04073, м. Київ, пр. Червоних казаків, 22 а
ТОВ “АВТ Баварія” (BMW, Rover, Land Rover)
Контактні телефони: т. 494-21-21, 494-44-99, ф. 490-77-27
E-mail: awt@bavaria.relc.com
Поштова адреса: 03067, м. Київ, бул. І. Лепсе, 4
ДП Автомобільна компанія “Вікінг Моторз” (Renault)
Контактні телефони: т. 490-23-00
E-mail: viki@volvo.com, uaviki@viking-motors.com.ua
Поштова адреса: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 22,
ЗАТ “Прага Авто” (Skoda)
Контактні телефони: т. 206-77-55; ф 206-77-58
E-mail: maria@pa-trade.com.
Поштова адреса: 01143, м. Київ, пр. Московський, 8, корп. 1
ТОВ “Інтеркар Україна Лтд.” (Volkswagen)
Контактні телефони: т. 492-92-40, 490-68-89, 490-68-91
E-mail: savitski@intercar.kiev.ua
Поштова адреса: 04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 8 а
СП ЗАТ “Дніпро Мотор Інвест” (Honda)
Контактні телефони: т. 205-59-67, 205-59-66
E-mail: hotline@honda.ua
Поштова адреса: 03680, м. Київ, Якутська, 14
ЗАТ “Автомобільна група ВІПОС” (Audi)
Контактні телефони: т. 483-02-02, 483-29-58
E-mail: reception@audi.kiev.ua, agvipos@audi.kiev.ua
Поштова адреса: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, 1
ВК Фирма “АМК Лтд.”(Skoda, Toyota, Volkswagen)
Контактні телефони: т. 521-14-89, ф. 264-96-52
E-mail; Reklama@amk.kiev.ua, skoda@amk.kiev.ua
Поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Тверський тупик, 4
ТОВ “Віннер Імпортс Україна Лтд.”(Ford, Volvo)
Контактні телефони: т. 430-25-42, 490-93-36
E-mail: apoltoratskaya@winner.ua
Поштова адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 18 а
ТОВ “Український автомобільний холдінг” (Subaru, Hyundai, Kia, Isuzu,
ВАЗ, ГАЗ, ІЖ-МАШ, КамАЗ, УАЗ)
Контактні телефони: т. 239-27-01
E-mail: svinarchuk@upi.com.ua, tlenko@autoholding.com.ua
Поштова адреса: м. Київ, 04176, вул. Електриків, 29 а
ТОВ “Фирма “Кий-авто” (ТОВ “Автохаус Кий”) (Renault, Nissan)
Контактні телефони: т. 559-96-01, ф. 552-80-35
E-mail: sales@nissan.com.ua, sales@renault.com.ua
Поштова адреса: 02160, м. Київ, Харківське шосе, 18
ТОВ “Ніко” (Mitsubishi)
Контактні телефони: т. 205-97-97, 490-66-40
E-mail: v.karpous@niko.ua
Поштова адреса: м. Київ, вул. Наберіжно-Лугова, 4
Компанія “Джерман Моторс” (Audi, Volkswagen)
Контактні телефони: т. 483-86-00, ф. 489-18-51
E-mail: germotor@ukrpack.net, germotor@nbi.com.ua
Поштова адреса: 04119, м.Київ, вул. Сім‘ї Хохлових, 9 а
Корпорація «Автоінвестстрой» (Audi, ГАЗ, ВАЗ, Skoda, ВІС)
Контактні телефони: т. 230-05-50, 456-22-24
E-mail: Reklama@ais.com.ua, kiev@ais.com.ua
Поштова адреса: 04119,м. Київ, вул.Зоологічна, 5 а
ДП “Італавто” ТОВ “Глобал Трейдінг енд Консалтінг” (Fiat, Alfa Romeo)
Контактні телефони: т. (0482) 714-70-70, 714-70-71
E-mail: italauto@fiatauto.com.ua, Italauto@kiev.ua
Поштова адреса: 65114, м.Одеса, Люстдорфська дорога, 140 а
ТОВ “Стар-Авто” (Opel, Saab)
Контактні телефони: т. 495-21-05, 456-17-05
E-mail: star@star-auto.com.ua
Поштова адреса: 03113, м. Київ, пр. Перемоги, 78
ТОВ СП “Соллі Плюс” (Volvo,Mercedes Benz, Skoda, Volkswagen)
Контактні телефони: т. (0572) 68-22-12; 67-26-11
E-mail: solly@sollyplus.com.ua, solly@nord.net.ua
Поштова адреса: 61168, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 323
ТОВ “Автосоюз”(Volkswagen)
Контактні телефони: т. 464-95-41, 464-65-43, ф. 426-64-26
E-mail: gorvat@avtosojuz.ua
Поштова адреса: м. Київ, вул. Приозерна, 2
ЗАТ “Формула Мотор Україна” (Seat)
Контактні телефони: т. 490-10-98, ф. 450-03-64
E-mail: fmotor@seat-auto.com.ua
Поштова адреса: 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 34/1
ЗАТ “Єврокар” (Skoda)
Контактні телефони: т. 490-10-72, ф. 490-10-77
E-mail: eurocar@mail.uzhgorod.ua
Поштова адреса: 03142, м. Київ, бул. Вернадського, 34/1
СП у формі ТОВ “Автомобільний дім Львів” (Opel)
Контактні телефони: т. (0322) 62-19-85, ф.97-89-43
E-mail: lvivopel@mail.lviv.ua
Поштова адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282
ВАТ “Інститут Транспорту Нафти” (Renault)
Контактні телефони: т. 211-32-11
E-mail: itn@iot.kiev.ua
Поштова адреса: 04050 Київ, вул. Артема, 60
ПТПП “Сінгл” (Renault)
Контактні телефони: т. (056) 725-46-19, ф. (0562) 35-02-51
E-mail: office@single.dp.ua, cars@single.dp.ua
Поштова адреса: 49098, м.Дніпропетровськ, пр. Маршала Маліновського, 12/280
ТОВ «SCANIA» (Сканія Україна) (Scania)
Контактні телефони: т. 490-7-490, ф. 490-77-71
E-mail: elena.krivenko@scania-ua
Поштова адреса: 03134, м. Київ, вул Трублаіні, 2
ТОВ “Роберт Бош Лтд.” (автозапчастини, аксесуари, діагностичне та гаражне
обладнання та інструмент)
Контактні телефони: т. 490-24-00, ф.230-20-20
E-mail: info@ua.bosch.com
Поштова адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 4,
Бизнес-центр “Артем”, 1 поверх
ТОВ “Фокстрот-Авто” (Toyota, Lexus, Ssang Yong)
Контактні телефони: т. 247-67-67, 247-67-77
E-mail: autosalon@foxtrot-auto.com.ua, auto@foxtrot-auto.com.ua
Поштова адреса: 04073, г.Киев, пр. Червоних козаків, 21
Херсонський автозбиральний завод “Анторус” (Херсон) (ВАЗ)
Контактні телефони: т. (0552) 27-48-61, 42-02-12
E-mail: vitnat@tls.kherson.ua, antorus-sbud@gala.net
Поштова адреса: 73016, Херсон, вул. Марії Фортус, 36
Українська Торгово-Промислова Корпорація (УАЗ, ВАЗ, ВІС, МАЗ)
Контактні телефони: т. 246-61-48
E-mail: secretariat@uti-ua
Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 21 к. 205
АТ “Компанія Алекс” (Nissan)
Контактні телефони: т. (0623) 22-77-55, (062) 385-38-08
E-mail: office@alex.makeevka.com
Поштова адреса: 86115, Донецька обл., м. Макіївка,вул. Вертикальна, 20
ЗАТ “Торговий дім “Укравто-ВАЗ”
Контактні телефони: т. 459-08-00
E-mail: tduav@ukr.net, tduav@citiustele.com
Поштова адреса: 03134 м.Київ, вул.Сім‘ї Сосніних, 17
ТОВ “Меркурій” (Subaru)
Контактні телефони: т. (056) 744-76-88, 770-05-42
E-mail: merk@autodk1.dp.ua
Поштова адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 30
ВТП “Інж-проект” (Toyota)
Контактні телефони: т. (0482) 45-57-05, ф. 45-12-10
E-mail: sales@toyota.odessa.ua, auto@toyota.odessa.ua
Поштова адреса: 65114, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140 в
ТОВ “Алмаз Мотор Лтд” (Toyota)
Контактні телефони: т. (056) 744-99-81
E-mail: alex@almaz.dp.ua
Поштова адреса: 49041, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 35
ТОВ “Альфа Плюс” (Mazda)
Контактні телефони: т. (0612) 95-31-09, 96-50-25
E-mail: office@alfa.zp.ua, mazda@alfa.zp.ua
Поштова адреса: 69010, Запоріжжя, вул.Чумаченко, 25
ДП “Ауді центр Віпос”
Контактні телефони: т. 483-02-02, ф. 483-29-47
E-mail: reception@audi.kiev.ua
Поштова адреса: м. Київ, вул. Оранжерейна, 1
ТОВ “Хюндай Моторс Україна” (Hyundai)
Контактні телефони: т. 536-07-80, 254-26-96
E-mail: oranskiy@cxid.upiauto.com, info@sxid.upiauto.com
Поштова адреса: м. Київ, вул. Павла Усенка, 8
ТОВ “Український автобус”(Богдан)
Контактні телефони: т. 239-27-27. 536-07-72
E-mail: office@bogdan.com.ua, korol@bogdan.ua
Поштова адреса: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8
ТОВ “Мега-Моторс” (“Про-авто”) (Subaru)
Контактні телефони: т. 536-07-90
E-mail: info@subaru.ua, zkv@subaru.ua
Поштова адреса: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8
ТОВ “Кіа Моторс Україна” (КІА)
Контактні телефони: т. 536-07-80
E-mail: tkalenko@kia.com.ua
Поштова адреса: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8
ТОВ “Авторенесанс” (Ніссан)
Контактні телефони: т. 536-07-95, 536-07-96
E-mail: sales@nissan-ua.com
Поштова адреса: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8
ПІІ «Тойота Україна»
Контактні телефони: т. 492-70-00, 492-70-01
E-mail: r.kuzmin@toyota-ukraine.com
Поштова адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 18
м. Львів: «Тойота Львів диамант»
Контактні телефони: (032) 291-99-93
м. Донецьк: “Авто-галс”
Контактні телефони: (062) 348-61-61, 387-44-86
E-mail: v.gereluk@toyota.dn.ua
Модена-авто (Maserati)
Контактні телефони: т. (0652) 36-12-23
E-mail: sales@maserati.com.ua
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наберіжна Перемоги, 10
ТОВ “Сервіс-центр “АЛЬФА” (Mazda, Suzuki)
Контактні телефони: т. (056) 776-01-50, 791-39-17
E-mail: service@alfa-service.dp.ua
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 31
ТОВ “Авто-Р” (Renault)
Контактні телефони: т. (0612) 13-79-35
E-mail: autor@mail.zp.ua
Поштова адреса: м. Запоріжжя, ул. Глисерна, 16
«Капітал-Сервіс” (Ford, Volvo, Skoda)
Контактні телефони: т. (0552) 26-23-58, 26-21-25
E-mail: ford@selena.kherson.ua
Поштова адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 4
ВКП “Векта” (Renault)
Контактні телефони: т. (0652) 51-48-03, 24-88-30
E-mail: armen@utel.net.ua
Поштова адреса: 95034, м. Сімферополь, вул. Репіна, 122
ДП “Сетаб Авто Груп” компані “Карл.Едблум.Трейд АБ” (Ford)
Контактні телефони: т. (0562) 32-68-66
E-mail: setabauto@setab.dp.ua
Поштова адреса: 49080,м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, 19
ТОВ “Донбас-Мотор” (Honda)
Контактні телефони: т. (062) 381-83-83
E-mail: donbass@motor.dn.ua
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 136
ТОВ “Альфа Моторз” (Honda)
Контактні телефони: т. (057) 759-75-72
E-mail: Alfa_Motors@impex.bestnet.ua
Поштова адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 67
ТОВ “Автодім-Миколаїв” (Honda)
Контактні телефони: т. (0512) 58-14-91
E-mail: sales@honda.mk.ua
Поштова адреса: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/1
ТОВ “Макфорд” (Honda)
Контактні телефони: т. (061) 289-13-07, 289-13-10
E-mail: orbita@infocom.zp.ua
Поштова адреса: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 63 а
ТОВ “АЛК-Інвест” (Honda)
Контактні телефони: т. (057) 337-59-16
E-mail: honda@alk.com.ua
Поштова адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 370
ТОВ “Форсаж авто” (Honda)
Контактні телефони: т. (0382) 72-68-00
E-mail: forsage_auto@com.km.ua
Поштова адреса: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 38
ТОВ “Дніпромотор” (Honda)
Контактні телефони: т. (056) 726-67-00
E-mail: honda_dnepr@dp.ukrtel.net
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 170 а
ТОВ “Автодім Пасаж” (Renault, Nissan, ВАЗ, ГАЗ) (АССОЦ.) “Кий-авто”
Контактні телефони: т. (0542) 21-04-17, 21-09-79, 21-04-17
E-mail: renault@autolux.sumy.ua, renault@al.sumy.ua
Поштова адреса: 40030, м.Суми, вул. Червоногвардійська, 12
ТОВ “РОДНО” (Renault)
Контактні телефони: т. (062) 385-86-30
E-mail: rodno@renault.donetsk.ua
Поштова адреса: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 93
ЗАТ “Автодім Сімферополь” (Ніссан, Шкода)
Контактні телефони: т. (0652) 22-93-12, 22-64-59
Поштова адреса: 95000, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 92
ТОВ “Авто-Стиль” (Renault)
Контактні телефони: т. (0532) 66-84-75
E-mail: autodom@pi.net.ua, slnogal@kot.poltava.ua
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 28, к.2, к.45
ТОВ “НАРА” (Renault) м. Кривий Ріг
Контактні телефони: т. (0564) 64-24-25, ф. 92-27-35
E-mail: salon.r@alba.dp.ua
Поштова адреса: 50071, Дніпропетрівська обл., м. Кривий Ріг, ул. Мелешкина, 24-А/2

Переход к страницам   1 3 4

Версія сайту

Календар

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Статистика