Бюллетень автотовароведа № 42 «Использование ценовых данных справок-счетов при оценке ТС»

Письмо Министра юстиции Украины Министру внутренних дел Украины, на наш взгляд, дает окончательный ответ на вопрос о свободной конкуренции экспертов и оценщиков при работе по оценке транспортных средств с целью начисления сбора в Пенсионный фонд. Указанное письмо, в совокупности с имеющимися на местах конкретными фактами нарушений, могут быть использованы как экспертами, так и гражданами, чьи интересы затрагивают отраженные в письме нарушения, при обращении в компетентные органы (прокуратуру, суд).

В дополнение к вышесказанному информируем специалистов о том, что Наблюдательным Советом утверждена единая форма отчета и заключения специалиста для определения стоимости транспортных средств с целью расчета сбора в Пенсионный фонд. При этом форма отчета и заключения специалиста имеют абсолютно одинаковую структуру и подчинены абсолютно одинаковым требованиям, о которых мы побеседуем после появления официально утвержденных документов.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Міністру внутрішніх справ України
Юрію Луценко

Україна, 01001, м.Київ,
вул. Городецького, 13
Тел./факс:(38-044) 278-37-23
15.02.2008 № 36-5-235

Шановний Юрію Виталійовичу!

Під час проведения наради з директорами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції керівниками піднімалося питания щодо порушення працівниками міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів Державної автомобільної інспекції при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – МРЕВ ДАІ) вимог Закону України “Про судову експертизу”.

Зокрема, під час державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів у порушення вимог вищезазначеного закону та п. 14 “Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року, № 1388, а також п. 1.3 Інструкції “Про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку”, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 листопада 2005 року, № 987, якими передбачено, що обстеження проводиться уповноваженими працівниками підрозділів ДАІ, а дослідження – фахівцями експертної служби МВС або іншими спеціалістами, які мають свідоцтво про право проведения відповідного виду експертних досліджень і внесені до дер-жавного Реєстру атестованих судових експертів, працівники МРЕВ ДАІ відмовляють у прийнятті висновків, складених іншими спеціалістами.

Крім того, працівники МРЕВ ДАІ відмовляють громадянам, які отримали експертні висновки (довідки) з дослідження транспортних засобів від вищезазначених суб’єктів судово-експертної
діяльності, в реєстрації, перереєстрації і знятті з обліку транспортних засобів та примушують їх повторно за окрему плату звертатись за отриманням таких висновків (довідок) саме до експертів експертної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутршніх справ (далі НДЕКЦ МВС), які працюють при МРЕВ ДАІ.

Таким чином, всупереч вимог чинного законодавства в системі МРЕВ ДАІ МВС України фактично запроваджено монополію експертної служби МВС. При цьому порушуються законні права не лише підпорядкованих Мінютерству юстиції судово-експертних установ та інших суб”єктів судовоекспертної діяльності, а й громадян.

Враховуючи викладене, прошу Вас розглянути зазначене питания та вжити відповідних заходів щодо дотримання чинного законодавства з боку МРЕВ ДАІ МВС України.

К вопросу использования ценовых данных, содержащихся в справках-счетах, при оценке транспортных средств

Новоселецкий И.Н
заведующий лабораторией судебных автотовароведческих экспертиз Донецкого НИИ судебных экспертиз, член Наблюдательного Совета по вопросам оценочной деятельности в Украине при Фонде государственного имущества Украины

В этой статье поднимаются проблемные вопросы оценки транспортных средств, актуальность которых подтверждена результатами рецензирования и проведения повторных экспертиз в Донецком НИИ судебных экспертиз.

Актуальность поднятой темы обусловлена доследственными проверками и возбуждением уголовных дел по фактам, связанным с недоплатой сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в ряде регионов страны.

При определении суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование или регистрации дорожных транспортных средств, далее – ДТС, предметом исследования является стоимость автомобиля, что предусмотрено “Порядком сплати збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”, утвержденного Постановлением Кабинета Министров № 1740 от 3.09.1998 г (с последующими изменениями), далее – Порядок:

“13. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій, визначених пунктом 12 цього Порядку, сплачується у розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торгівельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість. (Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1852 (1852-98-п) від
24.11.98, в редакції По-станови КМ № 179 (179-99-п) від 15.02.99)”

Как следует из требований вышеприведенного п.13 Порядка, экспертная оценка является всего лишь одним из способов определения стоимости ДТС, как базы определения сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

В этом состоит одна из проблем, возникающая как перед “новоиспеченными” владельцами транспортных средств, так и перед государственными структурами, отвечающими за правильность уплаты сборов в пенсионный фонд. Дело в том, что цена автомобиля в перечисленных в п.13 Порядка, документах: “договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торгівельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служб”, может быть, и чаще всего бывает отличной от той, что должна указываться в “акті експертної оцінки вартості автомобіля”. Это обусловлено тем, что в договорах купли-продажи, справках-счетах указывается, как правило, договорная цена, которая может значительно отличаться от среднерыночной цены и рыночной стоимости ДТС. Поэтому, некоторые торгующие организации, в справках-счетах, так и указывают, что цена договорная, даже не приводя ее значение. Таможенная служба вообще оперирует понятиями “таможенной стоимости” и “стоимости ДТС в стране-изготовителе”, значения которых значительно меньше рыночной стоимости автомобиля в Украине.

А вот при оценке автомобиля экспертом или оценщиком, т.е., если стоимость определяется согласно экспертной оценки, последние должны рассматривать Порядок в контексте с другим нормативным документом – “Національним стандартом №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав””, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 1440 от 10.09.2003г, далее – Стандарт №1.

В соответствии с п. 11 Стандарта №1, в том случае, если в нормативном документе (в данном случае – Порядке) или документе, регламентирующем назначение оценки (договор на проведение оценки, определение суда) не указан вид стоимости, то при оценке определяется рыночная стоимость.

“п. 11 …У разі, коли у нормативно-правових актах з оцінки майна, договорі на проведення оцінки майна або ухвалі суду не зазначається вид вартості, який повинен бути визначений у результаті оцінки, визначається ринкова вартість”

Таким образом, при оценке автомобиля с целью определения суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, эксперт (оценщик) должен определять его рыночную стоимость, которая не тождественна договорной цене при отчуждении автомобиля, указанной в договорах купли-продажи, справках-счетах, справке таможенной службы.

Переписывание договорной цены из справки-счета, договора купли-продажи или другого подобного документа в заключение (отчет) по определению стоимости, во-первых, противоречит требованиям указанного Стандарта №1, во-вторых, теряется смысл самого процесса расчета, поскольку для такого “исследования” не требуется применения каких-либо специальных познаний. Определение суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в этом случае может быть осуществлено соответствующими органами самостоятельно, на основании справки-счета, договора купли-продажи, справки таможенной службы в соответствии с требованиями п.13 Порядка, и которые несут за это ответственность.

Рассмотрим эту же проблему с точки зрения действующей методологии определения рыночной стоимости ДТС.

В соответствии с п.7.2 Методики товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утвержденной приказом министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины №145/5/2092 от 24.11.03 г., далее – Методика, определение стоимости производится на основании цен, указанных в отечественных справочниках.

“7.2. Основним підходом, який використовується для оцінки ДТЗ, є порівняльний підхід.
Згідно з ним визначення вартості ДТЗ на території України провадиться на підставі
їх цін продажу та поточних цін пропозиції до продажу, які зазначені у вітчизняних довідниках”

Указанная норма продублирована и в п.7.6 Методики, в случае использования цен на новые транспортные средства. В тоже время, в отдельных случаях, пунктом 7.23 Методики допускается использование ценовых данных дилеров ДТС, указанных в их прайс-листах, программных продуктах и специализированных периодических изданиях, а также ценовых данных других торгующих организаций.

“7.23. У разі відсутності цінових даних ДТЗ у довідковій літературі, зокрема зазначеній у додатку 8 до цієї Методики, а також у разі наявності обставин, обумовлених змінами економічного стану країни, що супроводжуються різкими коливаннями цін на ДТЗ, та в
інших випадках, коли застосування довідкових даних є неможливим, допускається використання даних обмеженого ринку ДТЗ. (Абзац перший пункту 7.23 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 137/5/2732 від 08.12.2004). У такому разі інформація про ціни на нові ДТЗ чи ДТЗ, які були в користуванні, може бути отримана з каталогів, комп’ютерних програм та прайс-листів дилерів виробників і торговельних фірм, а також із спеціалізованих для продажу ДТЗ періодичних видань. Використання ресурсів мережі Інтернет допускається з отриманням вимог п. 7.35.5 цієї Методики.”

В указанном пункте оговорены случаи применения его требований. Так, при изменении дилером цены на новые автомобили после выпуска справочника, в соответствии с п.7.23, будет целесообразным использовать не справочные данные о цене на новые транспортные средства, а более актуальные – дилерские цены, указанные в их прайс-листах. Собственно, в справочнике “Бюллетень автотовароведа” это оговорено в разделе “Ограничения при использовании данных справочника”.

Кроме этого, в исключительных случаях, оговоренных в п.7.23 Методики, допускается использование прайс-листов не только дилеров, но и других торгующих фирм, что дает возможность учитывать и цены, указанные в справке-счете. Однако, хочется еще раз подчеркнуть, что при экспертной оценке это возможно только в случае “коли застосування довідкових даних є неможливим”, т.е. когда исчерпаны все возможности определения стоимости, включая и метод подбора аналога. Примером применения ценовых данных из справки-счета может быть оценка праворульных ДТС (в рамках, предусмотренных законодательством).

В то же время, применение при экспертной оценке цен из договоров купли-продажи, справок-счетов, при наличии среднерыночных цен на оцениваемые транспортные средства противоречит требованиям указанных выше нормативно-правовых актов.

Конечно же, отсутствие однообразия в выборе ценовой базы для определения суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, по мнению автора, должно было бы обеспокоить, прежде всего, органы, отвечающие за наполнение Пенсионного фонда. Применение единого стоимостного критерия позволило бы уменьшить уровень злоупотреблений при оценке автомобилей во время постановки на учет. Однако, имеем то, что имеем. И далеко не редки случаи оценки престижных ДТС для уплаты сборов в Пенсионный фонд по заниженным относительно рыночных цен в два и более раза, “договорным” ценам, указанным в справке-счете или договоре купли-продажи.

Следует также отметить, что в своем заключении (отчете) эксперт (оценщик) должен отметить лишь факт включения или не включения в рыночную стоимость суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Указанное требование регламентируется п.17 Стандарта №1.

“п.17. У звіті про оцінку майна та у висновку про вартість об’єкта оцінки оцінювач відображає факт про включення або невключення до ринкової вартості суми податку на додану вартість. Оціночні процедури, пов’язані з визначенням ринкової вартості, здійснюються з урахуванням включення або невключення до неї суми податку на додану вартість. Умова щодо визначення ринкової вартості з включенням суми податку на додану вартість зазначається у договорі на проведення оцінки майна.”

При этом необходимым условием является предоставление заказчиком исследования в договоре на проведение оценки данных, свидетельствующих о необходимости указания рыночной стоимости с НДС.

Самостоятельное определение суммы налога требует применения специальных экономических познаний и не входит в компетенцию эксперта (оценщика).


ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вызвавшая неподдельный интерес у наших читателей новая рубрика “Информационный калейдоскоп” продолжена поднятой раннее темой об НДС, но в контексте законодательных инициатив в России. Надеемся, что будет интересной и другая информация этой рубрики.

В УКРАИНЕ:

Рейтинг страховщиков по количеству неурегулированных заявлений по ОСГПО в 2007 году*

Страховая компания Количество неурегулированных дел Количество урегулированных заявлений Количество полученных заявлений
“Дженерали Гарант Страхование” 1293 6268 7561
ТАС 1000 1652 2652
“Универсальная” 456 1286 1742
“Вексель” 449 699 1148
“Саламандра-Лтава” 355 163 518
“Оранта” 333 4490 4826
“Европейский страховой альянс” 324 751 1075
“Ильичевское” 321 180 501
“Эталон” 320 471 791
“Гарантия” 318 349 667
“Авионика” 249 316 565
“Глобус” 215 528 743
“ПРОСТО-страхование” 205 1336 1541
“Кредо” 129 873 1002
“Княжа” 127 1073 1200
“Инвестсервис” 54 641 695
“Украинская страховая группа” 43 1166 1209
“Веско” 26 671 697

* СК, получившие свыше 500 заявлений

Источник: МТСБУ
http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=871536& IssueId=46887

В РОССИИ:

Нерасторопность таможенников приводит к несправедливому обложению пошлинами подержанных японских и корейских автомобилей, ввозимых в нашу страну

Речь идет главным образом о праворульных машинах, достоверную стоимость которых порой проверить невозможно. В таких случаях таможенники сверяются с так называемыми миникаталогами, где указаны ориентировочные цены по различным моделям. Проблема в том, что эти справочники отстали от жизни – они были разработаны Федеральной таможенной службой в 2005 году и последний раз обновлялись в 2006-м.

Допустим, полтора года назад машина с пробегом стоила $10000. Сейчас реальная стоимость аналогичного по возрасту автомобиля той же модели составляет на пару тысяч долларов меньше. Однако для расчета размера пошлин используется та же цифра – $10000, которая значится в устаревшем мини-каталоге. В результате, по данным дальневосточных дилеров, за каждый ввезенный подержанный автомобиль они переплачивают в казну в среднем около $1000. Разумеется, эти издержки отражаются на рыночной стоимости машин.

Представители Дальневосточного таможенного управления признают, что обновление справочников затянулось. Однако, по их словам, мини-каталоги с новыми ценами в ближайшее время подготовить вряд ли реально. В качестве альтернативы они предлагают “передвинуть” данные на один год. То есть, информацию о ценах 2006 года считать за 2005-й, а 2007-го – за 2006-й. Но это предложение должно быть одобрено Главным управлением федеральной таможенной службы, и когда будет принято соответствующее решение – пока неизвестно.

По данным журнала “КЛАКСОН” ’04-2008

Налог с большим пробегом

Приехать к дилеру на старом автомобиле, а уехать на новом! Об этом нам можно было только мечтать. От своего подержанного “железа” мы избавляемся через интернет, газеты, а то и прямо на авторынках. Теперь все может измениться. Правительство поддержало законопроект,
отменяющий НДС при продаже бэушной техники в трейд-ин. Дилеры сами займутся торговлей автомобилями с пробегом.

Отмена НДС с продажи автомобилей старше трех лет, предусмотренная статьей 154 части второй налогового кодекса, безусловно, станет главным событием 2008 года в нашей автомобильной жизни. Нам с вами не надо будет мучиться, а порой и рисковать жизнью при продаже старого автомобиля. У автосалонов, в свою очередь, появятся новые возможности по привлечению клиентов.

Сейчас продавать свой старый автомобиль через автоцентр нам невыгодно, потому что юрлицо при последующей продаже обязано заплатить 18-процентный налог. То есть дилер либо должен оценить ваш автомобиль дешевле рыночной стоимости на эту цифру, либо “втюхать” его
кому-то дороже на такую же величину. И тот и другой варианты, разумеется, не работают. Чтобы избежать уплаты НДС при приобретении у граждан старых авто в зачет новых, дилеры внедрили принцип комиссионной торговли – клиент как бы сам продает свой старый автомобиль и как бы сам потом вносит полученные деньги в зачет нового. Конечно, так себе схема. Откровенно говоря, довольно левая. Но других вариантов до сих пор не было.

Весь фокус тут в том, что физические лица, то есть мы с вами, при продаже бэушной техники друг другу от оплаты налогов освобождены. На этом, кстати, живет и процветает последние лет десять весь “серый” полукриминальный авторынок, на котором “крутится” около полумиллиона неновых иномарок.

Удивительно, что правительство много лет не решалось хотя бы установить единые правила игры для “белых” и “серых” в бизнесе с оборотом примерно в 5 млрд у.е. И вот что любопытно: государство, отменив 18-процентный налог, своих денег не потеряет. Как минимум половина теневой торговли секонд-хэндом, считают специалисты, уйдет в официальные структуры автопроизводителей, которые в казну платят исправно и сполна.

Программы трейд-ин формально действуют практически у всех дилеров. Однако доля продаж новых автомашин по этой системе, в силу известных причин, ничтожно мала. Между тем, в европейских странах более 80 процентов новых автомобилей продается в зачет старых. Это, безусловно, удобно – не надо ломать голову, куда пристроить свою старую технику, просто отвез ее к дилеру и уехал на новой “тачке”.

Пока наши автосалоны из-за пресловутого НДС не могут выкупать у клиентов старые машины. И, соответственно, весь комплекс дилерских услуг остается не задействован: предпродажная подготовка, проверка на угон, кредит, лизинг и, наконец, самое важное – гарантийное
обслуживание подержанных автомобилей. Кажется, у всех присутствующих в России автопроизводителей такие программы уже разработаны. Но они не могут быть реализованы до отмены закона о двойном налогообложении.

Не исключено также, что, после того, как это произойдет, многие дилеры сами начнут “таскать” трейдиновские бэушные иномарки из Европы. Предлагая потенциальным покупателям невиданный доселе у “серых” перегонщиков уровень услуг – свои гарантии, прозрачность происхождения автомобиля, кредитные программы, последующий выкуп иномарки в зачет новой и т. д. Скорее всего, так называемые стихийные авторынки со временем прекратят свое существование или, во всяком случае, сильно поредеют.

Правда, эксперты расходятся в оценках объема рынка подержанных автомобилей у нас в стране. Поскольку практически весь этот бизнес “теневой” и осуществляется через “черный нал”, то оценить его нынешнее состояние довольно сложно. Точной статистики нет, кажется, ни в налоговой инспекции, ни в ГИБДД, ни в таможенном комитете. Вероятно, в прошлом году на вторичном рынке было продано приблизительно полмиллиона автомобилей старше трех лет, и через несколько лет эта цифра удвоится.

Источник:
www.5koleso.ru

Календар

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Статистика