Бюллетень автотовароведа № 43 «Ідентифікація та визначення технічного стану колісних ТЗ як майна»

До питання ідентифікації та визначення технічного стану
в автотоварознавчих експертизах, звітах про оцінку
колісних транспортних засобів як майна

В. Мержиєвський – завідувач відділу дослідження та нормативно-правового забезпечення у сфері технічної експлуатації ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, судовий експерт.

Переважна номенклатура зареєстрованих в Україні колісних транспортних засобів (КТЗ)
– це транспортні засоби, які були або спроектовані або виготовлені за межами нашої держави,
а також вперше зареєстровані в інших державах як відповідні нормам стосовно конструкції та
експлуатаційних характеристик цих держав. Такі КТЗ, зазвичай, відповідають вимогам законодавства Європейського Союзу (Регламентів та Директив ЄС) та Правил ЄЕК ООН, доданих до Женевської угоди 1958 року [1], які мають статус міжнародного технічного регламенту.

Національне законодавство з питань державної, відомчої реєстрації КТЗ та перевірки їх технічного стану на даний момент істотно відрізняється від законодавства ЄС. Якщо відповідно до
Директиви 1999/37/ЕС [2] реєстраційні документи держав-членів ЄС містять достатньо повні характеристики конструкції КТЗ для його ідентифікації, то національні реєстраційні документи мають обмежений обсяг такої інформації. Процедура державної реєстрації уживаного КТЗ передбачає вилучення у його власника документів попередньої реєстрації, які після 5-ти років зберігання знищують, а разом з ними і наукоємні дані щодо експлуатаційних характеристик.

Разом з тим, реєстраційні документи ЄС надають можливість достатньо повно ідентифікувати конструкцію КТЗ.
Ідентифікований КТЗ, правильне визначення його технічного стану – це основа виконання автотоварознавчої оцінки КТЗ відповідно до законодавства.

Відповідно до Концепції реформування системи державного технічного огляду колісних
транспортних засобів, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2007 № 1036, в
основу перевірки (визначення) технічного стану КТЗ покладено єдині вимоги, зокрема відповідні
вимогам до КТЗ, які допускають до міжнародного руху. Основним документом цієї Концепції,
на засадах якого сьогодні створюють правову систему технічних оглядів КТЗ (спрямована на визначення технічного стану), є Європейська угода 1971 року [3].

Принципи та підходи Угоди [3] до технічного огляду КТЗ викладено в підпунктах ac) та ad)
статті 1, в пунктах 2 та 3 статті 3, статтях 39 та 40, у додатку 5 до Конвенції про дорожній рух, доданому до зазначеної угоди зі змінами, а також в документах [1; 4]. Суть визначення технічного стану полягає у встановленні відповідності складу конструкції КТЗ вимогам, що діяли на дату першої реєстрації після виготовлення (вимогам щодо офіційного затвердження), а також відповідності експлуатаційних характеристик КТЗ.

Одночасно з Женевською угодою 1958 року стосовно офіційного затвердження складників (систем) КТЗ в ЄС діє Директива 70/156/ЕЕС щодо офіційного затвердження КТЗ. Директиву 70/156/ЕЕС, доповнену низкою Директив ЄС, систематично змінюють. Частина Правил ЄЕК ООН і Директив ЄС має еквівалентні вимоги, інша частина – різні. Згідно із зазначеними документами КТЗ, їхні складники і системи замарковують. Інформація відповідних маркувань на кузові
КТЗ, його складниках – це найбільш достовірна інформація для їх ідентифікації.

Наведемо витяг з роботи [5]: «Система познак та маркувань КТЗ знаком офіційного затвердження типу дозволяє ідентифікувати перелік технічних вимог та рівні цих вимог, згідно з якими були КТЗ виготовлені чи вперше допущені до сфери технічної експлуатації.»

Згідно з Директивою 70/156/ЕЕС маркування про підтвердження відповідності повному обов’язковому переліку вимог, що є підставою для затвердження типу КТЗ в ЄС, виконує виробник на ідентифікаційній табличці КТЗ. Наприклад, маркування «e11*98/14*0004*02» несе інформацію про те, що КТЗ затверджено адміністративним органом держави-члена ЄС («е») у Великій Британії (код – «11»), відповідно до вимог Директиви ЄС 98/14/EC, яка доповнює та змінює Директиву 70/156/ЕЕС, що офіційне затвердження зареєстровано за номером «0004»
і враховує дві зміни (розширення) цього затвердження – «02». Звернімо увагу, що номер базової Директиви 70/156/ЕЕС не замаркують.

Відповідно до кожної директиви з переліку, наведеного у Директиві 70/156/ЕЕС зі змінами
та доповненнями, також передбачене схоже марковання, але з посиланням на базову директиву.
Наприклад, затвердження типу КТЗ згідно з директивою, що встановлює вимоги до гальмової системи, має познаку «e2*71/320*98/12*00 03*00», яка показує, що затвердження типу КТЗ видане адміністративним органом Франції – «е2» з урахуванням вимог базової Директиви 71/320/EEC, доповненої Директивою 98/12/EC, зареєстроване під номером «0003» і не має змін розширення – «00».

Посилання на Директиву може доповнювати позначка про рівень вимог або стадію впровадження вимог. Наприклад, «e2*88/77*91/542A*0003*00» означає, що затвердження стосується вимог,
передбачених Директивою 91/542/EEC з рівнем вимог “А””. Із наведеного стає зрозумілим, що для ідентифікації КТЗ європейського виготовлення, автотоварознавцю (оцінювачу) необхідно знати велику кількість документів технічного регулювання ЄС.

Сьогодні відповідне національне законодавство змінюється, адаптується до законодавства ЄС. Знайти точку опори для розуміння цього процесу і вирішення питань щодо ідентифікування КТЗ сприяє робота [5], в якій наведені офіційні і неофіційні переклади міжнародних договорів України і законодавства ЄС з коментарями. В роботі [5] наведено повний переклад Конвенції про
дорожній рух з чинними поправками і такими, що наберуть чинності в період до 2012 року. Інформацію цієї Конвенції (особливо додатків) можливо використовувати для ідентифікації КТЗ.

Робота [5] містить у собі також правову інформацію, необхідну для ідентифікації виготовлених
для спільного ринку ЄС акумуляторних батарей, уживаних КТЗ, відновлених накладанням нового протектора пневматичних шин.

Для цілей ідентифікації нових, уживаних і відремонтованих КТЗ, їх складників та для товарознавчої оцінки доцільно використовувати і посилатися в експертизі (дослідженні) чи звіті про оцінку КТЗ як майна на такі норми законодавства:

– правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджені Міністерством транспорту України 11.11.2002 № 792 та реєстровані Міністерством юстиції 17.02.2003 за № 122/7443, зі змінами (необхідні для оформлення експертизи (дослідження) коментарі до цих Правил та пов’язані акти законодавства наведено в роботі [6]);

– експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних
засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України 20.05.2006 № 488 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
15.06.2008 за № 712/12586, зі змінами (необхідні для оформлення експертизи (дослідження) коментарі до цих Норм та пов’язані акти законодавства наведено в роботі [7]);

– експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 20.05.2006 № 489 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2008 за № 695/12569, зі змінами (необхідні для оформлення експертизи (дослідження) коментарі до цих Норм та пов’язані акти законодавства наведено в роботі [8]);

– правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних
засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту
та зв’язку України 02.07.2008 № 795 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за № 689/15380.

З роботами [5]-[8] можна ознайомитися в бібліотеці ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, яка їх розповсюджує, контактний телефон (044) 201-08-09.

Зважаючи на вступ України до СОТ, приєднання до ряду міжнародних угод, які визначають
засади технічного регулювання доступу КТЗ до ринку України, на розширення транспортних можливостей для міжнародного руху можливо зробити такі висновки:

1. Експерту-автотоварознавцю, який ідентифікує колісний транспортний засіб, в експертизі
(дослідженні), звіті (акті) про оцінку КТЗ як майна доцільно посилатися на відповідні акти законодавства, зокрема на міжнародні договори України.

2. Експертну діяльність щодо ідентифікації КТЗ, зокрема відповідно до розділу ІV Закону України “Про судову експертизу”, необхідно здійснювати з урахуванням норм міжнародних договорів України, актів права Європейського Союзу.

Джерела інформації:

1. Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (Україна приєдналася до цієї Угоди Законом від 10.02.2000 № 1448-ІІІ).

2. Директива Ради ЄС 1999/37/ЕС від 29.04.1999 про реєстраційні документи транспортних засобів.

3. Європейська угода, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року (вчинено в Женеві 1 травня 1971 року).

4. Зведена резолюція про конструкцію транспортних засобів (СР.3) – (TRANS/WP.29/78 Rev.1 від 11 серпня 1997 р. – документ Європейської економічної комісії ООН).

5. Редзюк А.М., Агєєв В.Б., Мержиєвський В.В., Гуля С.Л., Пономарьова Ю.О., Мержиєвська В.В., Гринь Л.А. Перевірка технічного стану колісних транспортних засобів. Норми міжнародних договорів України та права Європейського Союзу. – К.: ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, 2008. – 536 с.

6. Редзюк А.М., Бутрименко В.В., Мержиєвський В.В., Горбаха Л.А., Литвиненко С.В. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту дорожніх транспортних засобів. Науково-практичний коментар-довідник. – Київ: 2004. – 400 с.

7. Редзюк А.М., Мержиєвський В.В., Данько А.І., Пономарьова Ю.О., Гуля С.Л. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі. Довідник /Державне підприємство Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут”. К.: ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, 2007. – 380 с.

8. Редзюк А.М., Мержиєвський В.В., Кім С.Б., Пономарьова Ю.О. Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі. Довідник /Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут”. К.: ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, 2007. – 208 с.


КОРОТКО О ВАЖНОМ

О стоимости материалов окраски

Цокур К.Г. – научный сотрудник лаборатории судебных автотовароведческих исследований Донецкого НИИ судебных экспертиз

С момента публикации расчета стоимости материалов окраски MOBIHEL производства HELIOS
(Словения), используемых производителем автомобилей ВАЗ, прошел один год (предыдущая публикация была в “Бюллетене автотовароведа” №37). Сравнительный анализ прайс-листов на авторемонтные материалы MOBIHEL производства HELIOS (Словения) показал, что за истекший отрезок времени цены на материалы окраски практически не изменились. Таким образом, полученные результаты расчетов стоимости материалов окраски MOBIHEL производства HELIOS (Словения), произведенные в
марте 2007 года, остаются актуальными на настоящий момент.


Обновленная версия программы “Автобаза”

Стародубов И.В. – заместитель директора ООО “НМЦ “Эксперт-Инфо”

Внимание! Вышла в свет обновленная версия программы “Автобаза” v.1.09 build 15.

В базе данных программы появился автобус ПАЗ, разработан механизм формирования отчетных форм в Excel по шаблону, добавлена возможность расчета “по аналогу”, добавлена возможность редактирования названий работ и деталей для “фантомного” расчета и расчета “по аналогу”, добавлена кнопка для ремонтного воздействия “Разборка”, а также сделаны другие доработки и исправлен ряд
обнаруженных ошибок и неточностей. Всем пользователям программы диски с обновленной версией будут разосланы согласно договорам.

Потенциальные пользователи могут ознакомиться с информацией о программе “Автобаза” на стр. 985 выпуска 43 «Бюллетеня автотовароведа».

Календар

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Статистика